Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


Soukromí 

Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, které sdělil společnosti Art of All. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Art of All tímto prohlašuje, že oznámilo Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce pod evidenčním číslem: 00038028.
Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Art of All užilo jeho osobní údaje (popř. sdělené údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení a aby takové údaje v rozsahu jméno, příjmení/ název právnické osoby, adresa bydliště/ sídlo právnické osoby, emailová adresa, popř.datum narození - (pouze jako identifikační údaj do kupní smlouvy) poskytlo Kupujícímu/Prodávajícímu obrazu prezentovaného
na www.online-gallery.shop.
Osobní údaje jsou zpracovávány Art of All v rozsahu, jméno, příjmení/ název právnické osoby, adresa bydliště/sídlo právnické osoby, r.č./datum a místo narození/IČ:, telefon a emailová adresa, státní příslušnost, pohlaví, tytéž údaje o zástupci právnické osoby a údaje z kreditní karty a PAYPAL a to údaje, které poskytnou Art of All dobrovolně sami Uživatelé. Zpracování takových údajů se děje v uvedeném rozsahu za účelem poskytování Služeb Webového portálu Art of All jeho Uživatelům, zejména pak zprostředkování prodeje obrazů vystavovaných na takovém portálu. Uvedené osobní údaje zpracovává Art of All automatizovaně po dobu trvání Registrace Registrovaného uživatele a po dobu 5 let po ukončení Registrace.Zpracovávané osobní údaje budou zpřístupněny pouze orgánům státní správy, pokud Art of All vznikne zákonná povinnost k jejich poskytnutí nebo v rámci konkrétního zprostředkovávaného obchodu poskytne Art of All osobní údaje smluvním stranám kupní smlouvy. Každý Registrovaný uživatel má právo a povinnost kdykoli své osobní údaje aktualizovat tak, aby odpovídaly skutečnosti.

Dle § 21 z.101/2000 Sb. má každý Registrovaný Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že správce-Art of All provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, právo
a) požádat Art of All o vysvětlení,
b) požadovat, aby Art of All odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost Uživatele shledána oprávněnou, Art of All odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li žádosti Uživatele, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce-Art of All je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce osobních údajů o žádosti Uživatele uvedené výše a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.