Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


Reklamační řád 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v zákonem stanovené době, tj. dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal (1) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (2) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá (3) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (4) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (5) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy bylo zboží doručeno na adresu určenou Kupujícím. Není-li stanoveno jinak, je takovým místem adresa odesílatele zboží, tedy ONLINE GALLERY.

Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, Kupující má povinnost vytknout Prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, je Provozovatel povinen Kupujícího informovat, a to na adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené Provozovatelem reklamované zboží, je Provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Provozovatel Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.