Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky užívání služeb webového portálu www.online-gallery. shop společnosti Art of All s.r.o., se sídlem:
Česká republika, Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 13000, IČ: 46991654, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172028


1. Úvodní ustanovení
Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá na základě:
a) Zprostředkovatelské smlouvy o zprostředkování prodeje uměleckého Díla na webovém portálu www.online-gallery.shop uzavřené mezi Online Gallery jako zprostředkovatelem a Registrovaným uživatelem – Autorem jako zájemcem o zprostředkování prodeje Díla.
b) Svěřenecké smlouvy mezi Online Gallery jako svěřeneckým správcem, Registrovaným uživatelem prodávajícím a Registrovaným uživatelem kupujícím o podmínkách uhrazení a vyplacení Kupní ceny za Dílo prodané na www.online-gallery.shop.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Zprostředkovatelské a Svěřenecké smlouvy.

Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné sjednat ve Zprostředkovatelské a Svěřenecké smlouvě. Odchylná ujednání ve Zprostředkovatelské a Svěřenecké smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Zprostředkovatelskou a Svěřeneckou smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Vzhledem k tomu, že uvedené smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím elektronických prostředků, Registrovaný uživatel k nim nemá přístup, avšak Online Gallery provádí jejich archivaci, toto se týká i Kupní smlouvy.

1. Definice některých pojmů
Pojmy uvedené v těchto Obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají v těchto Obchodních podmínkách, Zprostředkovatelské a Svěřenecké smlouvě a vzájemné komunikaci stran význam uvedený níže:
1.1.1. Online Gallery se rozumí společnost Art of All s.r.o., se sídlem: Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00, IČ: 46991654, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 172028, e-mail: info@online-gallery.shop, která provozuje webový portál www.online-gallery.shop
1.1.2. www.online-gallery.shop – znamená webový portál www.online-gallery.shop.
1.1.3. Služby Online Gallery – těmito službami se rozumí:
a) virtuální Prezentace Děl vlastněných Registrovaným uživatelem - Autorem, na webovém portálu www.online-gallery.shop;
b) zprostředkování prodeje Děl prezentovaných na www.online-gallery.shop, na základě Zprostředkovatelské smlouvy uzavřené s Online Gallery.
c) zprostředkování prohlížení prezentovaných Děl na www.online-gallery.shop.
d) možnost koupě Děl za cenu stanovenou na www.online-gallery.shop Registrovaným uživatelem.
Užívání uvedených Služeb Online Gallery je pro Registrované uživatele zdarma vyjma služby dle čl. 1.1.3 b), jejíž využití se řídí Zprostředkovatelskou smlouvou dle čl. 1.1.11 těchto Obchodních podmínek.
1.1.4. Uživatel - znamená označení pro Registrovaného i Neregistrovaného uživatele.
1.1.5. Registrovaný uživatel – je označení pro fyzickou osobu, která vyplnila registrační údaje na https://online-gallery.shop/registrace v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, heslo, zvolila druh registrace (1.1.6), odsouhlasila tyto Obchodní podmínky a Online Gallery jí vytvořila Uživatelský účet.
1.1.6. Druh registrace – Uživatel může zvolit některý z dále uvedených druhů registrace:
1) Autor - tento druh registrace:
- může zvolit fyzická osoba starší 18 let s plnou svéprávností nebo osoba mladší 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce nebo zastoupena svým zákonným zástupcem.
- může zvolit autor nebo vlastník Prezentovaného Díla, který není jeho autorem, ale má oprávnění Dílo prezentovat na www.online-gallery.shop a prodat.
- opravňuje Registrovaného uživatele užívat služby uvedené v čl. 1.1.3 bod a-d) těchto Obchodních podmínek.
2) Sběratel – tento druh registrace:
- může zvolit fyzická osoba starší 18 let s plnou svéprávností,
- opravňuje Registrovaného uživatele užívat služby uvedené v čl. 1.1.3 bod c, d) těchto Obchodních podmínek - jako zájemce o koupi Díla.
1.1.7. Uživatelský účet - jeho prostřednictvím je Registrovaný uživatel oprávněn přihlásit se na www.online-gallery.shop pod unikátním uživatelským jménem k užívání Služeb Online Gallery; Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
1.1.8. Neregistrovaný uživatel - fyzická osoba, která se neregistrovala na www.online-gallery.shop, která je oprávněna pouze prohlížet obsah webového portálu www.online-gallery.shop.
1.1.9. Dílo – předmětem prezentace na www.online-gallery.shop a prodeje/ koupě mohou být pouze hmotná umělecká díla zejména obrazy, kresby, malby, koláže a sochy.
1.1.10. Prezentace Díla: Registrovaný uživatel - Autor vytvoří Prezentaci Díla na www.online-gallery.shop vyplněním elektronického formuláře a vložením fota Díla. Pokud neuvede Kupní cenu Díla, Dílo není určeno k prodeji, ale pouze k prezentaci. Pokud Registrovaný uživatel - Autor požaduje, aby bylo Dílo prezentované na www.online-gallery.shop předmětem prodeje, vyplní i Kupní cenu za Dílo v Kč a uzavře s Online Gallery Zprostředkovatelskou smlouvu. Registrovaný uživatel - Autor je oprávněn Prezentaci Díla kdykoli upravovat nebo smazat. Umístění Prezentace Díla a její změny na www.online-gallery.shop podléhá odsouhlasení Online Gallery.
1.1.11. Zprostředkovatelská smlouva - znamená smlouvu mezi Online Gallery jako zprostředkovatelem a Registrovaným uživatelem Autorem jako zájemcem o zprostředkování prodeje jím Prezentovaného Díla na www.online-gallery.shop za stanovenou Kupní cenu jinému Registrovanému uživateli, a to za odměnu za zprostředkování prodeje -provizi ve výši 30% z kupní ceny Díla pro Online Gallery. Zprostředkovatelská smlouva je uzavřena na základě návrhu Registrovaného uživatele - Autora, který činí v rámci Prezentace Díla zaškrtnutím políčka „Souhlasím, aby Online Gallery zprostředkovala prodej tohoto díla třetí osobě na webu www.online-gallery.shop za odměnu 30% z Kupní ceny Díla a jednala při tomto prodeji s kupujícím v mém zastoupení“ a akceptace takového návrhu e-mailem, kterým Online Gallery schvaluje Prezentaci Díla na www.online-gallery.shop a souhlasí se zprostředkováním prodeje uvedeného Díla třetí osobě na webu www.online-gallery.shop za provizi 30% z kupní ceny díla a se zastoupením Autora při takovém prodeji. V provizi je zahrnuta DPH.
1.1.12. Objednávka Díla – je elektronická objednávka Díla prezentovaného Registrovaným uživatelem Autorem na www.online-gallery.shop za Kupní cenu uvedenou v Prezentaci Díla, učiněná jiným Registrovaným uživatelem kupujícím kliknutím na tlačítko koupit a vyplněním stanovených údajů. Údaje v rámci Objednávky Díla lze před odesláním objednávky opravovat.
1.1.13. Doručení Díla – znamená doručení Díla na adresu: Art of All s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 Registrovaným uživatelem - prodávajícím na jeho vlastní náklady. Lhůta pro Doručení díla je 5 pracovních dnů od obdržení oznámení Online Gallery o Objednávce díla na e-mailovou adresu Registrovaného uživatele - prodávajícího. O Doručení Díla je sepsán protokol, který Online Gallery společně s fotem Díla archivuje.
1.1.14. Předání Díla – znamená předání Díla ze strany Online Gallery v zastoupení Registrovaného uživatele prodávajícího Registrovanému uživateli kupujícímu na adrese: Art of All s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00, Praha 3 nebo doručení Díla Registrovanému uživateli kupujícímu na jeho náklady a nebezpečí. O Předání Díla je sepsán protokol, který Online Gallery společně s fotem Díla archivuje.
1.1.15. Kupní smlouva – znamená Kupní smlouvu o prodeji Díla na www.online-gallery.shop, která je uzavřena mezi Registrovaný uživatelem prodávajícím, Autorem Díla a Registrovaným uživatelem kupujícím na základě jím učiněné Objednávky Díla, a to k okamžiku Předání Díla Registrovanému uživateli kupujícímu. Předáním Díla Registrovanému uživateli kupujícímu, Registrovaný uživatel prodávající akceptuje Objednávku Díla a Registrovaný uživatel kupující se stává vlastníkem Díla.
1.1.16. Odstoupení od Kupní smlouvy – Registrovaný uživatel kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy do 5 pracovních dnů po Předání Díla bez udání důvodu, na základě oznámení adresovaného Online Gallery jako zmocněnci Registrovaného uživatele prodávajícího na e-mailovou adresu info@online-gallery.shop, avšak aby bylo odstoupení účinné, musí v uvedené lhůtě vrátit na vlastní náklady nepoškozené Dílo na adresu: Art of All s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3. V případě účinného odstoupení od Kupní smlouvy obdrží Registrovaný uživatel kupující zpět Kupní cenu Díla do 5 pracovních dnů.
1.1.17. Kupní cena – znamená kupní cenu Díla v Kč (včetně DPH, je-li Autor plátce DPH) uvedenou Registrovaným uživatelem Autorem v rámci Prezentace Díla na www.online-gallery.shop. Autor Díla není oprávněn navyšovat konečnou Kupní cenu, která byla uvedena v Prezentaci Díla na webovém portálu www.online-gallery.shop v okamžiku Objednávky díla Registrovaným uživatelem kupujícím.
1.1.18. Svěřenecká smlouva – je smlouva uzavřená mezi Online Gallery jako svěřeneckým správcem, Registrovaným uživatelem prodávajícím a Registrovaným uživatelem kupujícím na návrh Registrovaného uživatele kupujícího, který činí při Objednávce díla, zaškrtnutím políčka s textem: „Souhlasím, aby Online Gallery zprostředkovala uhrazení Kupní ceny díla prodávajícímu a převzetí díla od prodávajícího“. Tento návrh Online Gallery akceptuje v e-mailu, jímž potvrzuje Objednávku Díla Registrovanému uživateli kupujícímu, v němž se zavazuje po uplynutí 5 pracovních dnů od Převzetí Díla převést uhrazenou Kupní cenu Díla sníženou o provizi Online Gallery, popř. odměnu za opětovný prodej díla dle čl.4.6 Autorovi díla a Registrovaný uživatel Autor akceptuje Doručením díla na základě výzvy Online Gallery v e-mailu, jímž sděluje Autorovi, že mu uhradí Kupní cenu do 5 pracovních dnů po Doručení Díla na uvedenou adresu sídla Online Gallery. Svěřenecká smlouva je uzavřena na dobu do vyplacení Kupní ceny Registrovanému uživateli prodávajícímu nebo vrácení Kupní ceny Registrovanému uživateli kupujícímu dle těchto Obchodních podmínek. Svěřenecké smlouva je uzavírána bezplatně.
1.1.19. Registrovaný uživatel prodávající je označení pro Autora, který v rámci Prezentace Díla stanovením Kupní ceny určil, že Dílo je určeno na prodej, a to od okamžiku, kdy byla jiným Registrovaným uživatelem učiněna Objednávka takového Díla.
1.1.20. Registrovaný uživatel kupující je označení pro Registrovaného uživatele, který učinil Objednávku Díla.
1.1.21. Obchodní podmínky znamenají tyto obchodní podmínky užívání www.online-gallery.shop, které jsou dostupné na https://online-gallery.shop/podminky.

2. Práva k webovému portálu www.online-gallery.shop


2.1. Obsah webového portálu www.online-gallery.shop včetně způsobu jeho uspořádání, tj. zejména jeho texty, grafické soubory, interaktivní databáze a design, jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva Online Gallery a je chráněn zákonem č.121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon). Jakékoli užití obsahu www.online-gallery.shop je možné pouze na základě předchozí písemně udělené licence ke konkrétnímu způsobu užití obsahu webového portálu www.online-gallery.shop ze strany Online Gallery.
2.2. Licence pro Online Gallery - Registrovaní uživatelé s typem registrace – Autor vyslovují souhlas s vystavováním fotografií svých Děl na webovém portálu www.online-gallery.shop a s jejich zařazením do databáze Děl webového portálu www.online-gallery.shop a za tímto účelem poskytují Online Gallery bezúplatnou nevýhradní licenci k vystavování fotografií svých Děl na webovém portálu www.online-gallery.shop a k jejich zařazení do databáze Děl vedené Online Gallery.
2.3. Práva a povinnosti Uživatelů - Uživatel se zejména zavazuje při používání webového portálu www.online-gallery.shop:
▪ dodržovat právní předpisy, Obchodní podmínky a Zprostředkovatelskou smlouvu, pokud ji uzavřel s Online Gallery;
▪ nezasahovat do zabezpečení, obsahu či způsobu uspořádání webového portálu www.online-gallery.shop;
▪ nezasahovat do těch částí webového portálu www.online-gallery.shop, které nejsou veřejně přístupné a nevstupovat na Uživatelské účty jiného Registrovaného uživatele.
▪ uvádět při registraci na webovém portálu www.online-gallery.shop pravdivé, aktuální a nezkreslené údaje o své identitě a v případě jejich změny údaje aktualizovat;
▪ udržovat svůj Uživatelský účet a hesla k němu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám - (Online Gallery nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel Registrovaného uživatele, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Online Gallery jejím úmyslným zaviněním nebo vědomou nedbalostí).
▪ nezpřístupnit svůj Uživatelský účet třetí osobě nebo neužívat Uživatelský účet jiného Uživatele.
▪ neprezentovat, nenabízet, nekupovat Díla, jejichž vytvoření, nabízení, prodej, koupě je v rozporu s platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet:
a) Dílo, které nemá Uživatel právo prodávat,
b) Dílo, jehož vytvořením bylo porušeno autorské právo,
c) Dílo určené k propagaci a šíření názorů hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v České republice,
d) Dílo pornografické.
2.4. Právo Online Gallery odstranit prezentované Dílo - Online Gallery si vyhrazuje právo odstranit z webového portálu www.online-gallery.shop Dílo, jestliže jeho vytvoření, prezentace, nabídka či prodej jsou nebo by mohli být v rozporu s platnými právními předpisy, případně by mohli mít negativní vliv na dobrou pověst Online Gallery.
2.5. Porušení pravidel užívání webového portálu www.online-gallery.shop, zpráva o zneužití
a) Online Gallery:
▪ se nepodílí na obsahu prezentací Registrovaných uživatelů, komentářů, diskusních fór či skupin vyskytujících se na webovém portálu www.online-gallery.shop a přístupných prostřednictvím sítě internet, pouze poskytuje prostor pro jejich prezentaci a inzerci, a tedy za tento obsah neodpovídá.
▪ neodpovídá za pravost nabízených Děl, ani pravdivost údajů, které o Dílech uvádí Registrovaní uživatelé včetně toho, kdo je autorem nebo vlastníkem Díla.
▪ neodpovídá ani neručí za splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli webového portálu www.online-gallery.shop.
▪ neodpovídá za to, že identita Registrovaného Uživatele sdělená Online Gallery na základě údajů, které uvedl Uživatel při registraci, neodpovídala skutečnosti.
b) V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů Registrovaným uživatelem je Online Gallery oprávněna ukončit registraci Uživatele dle čl. 3.3 b) Obchodních podmínek. Při podezření ze spáchání trestného činu Uživatelem Online Gallery uvědomí orgány činné v trestním řízení.
c) V rámci formuláře Zpráva o zneužití umístěného na https://online-gallery.shop/zneuziti může každý Registrovaný uživatel upozornit Online Gallery na porušení zákona, zejména autorských práv nebo práv k ochranné známce, nebo Obchodních podmínek, k němuž dochází ze strany některého z Uživatelů webového portálu www.online-gallery.shop. Online Gallery takové ohlášené porušení prověří a zjistí-li porušení právních předpisů nebo Obchodních podmínek, zjedná nápravu způsobem uvedeným v těchto Obchodních podmínkách, zejména ukončením registrace Uživatele nebo odstraněním Prezentace Díla na webovém portálu www.online-gallery.shop.

3. Registrace Uživatele

3.1. Registraci prostřednictvím webového portálu www.online-gallery.shop provede Uživatel vyplněním příslušného formuláře v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, emailová adresa a heslo, zvolí Druh registrace a výslovně akceptuje tyto Obchodní podmínky. Na základě registrace získá Registrovaný uživatel Uživatelský účet, jehož prostřednictvím může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Registrovaný uživatel užívat Služby ONLINE GALLERY.
3.2. Změna registračních údajů – Registrovaný uživatel má přístup ke svým registračním a přihlašovacím údajům. V případě změny údajů zadaných při registraci je Registrovaný uživatel povinen bez zbytečného odkladu tyto údaje aktualizovat.
3.3. Ukončení registrace
a) Registrovaný uživatel je oprávněn požádat Online Gallery bez udání důvodu o smazání svého Uživatelského účtu e-mailem adresovaným na e-mailovou adresu: info@online-gallery.shop. Online Gallery vyhoví žádosti o ukončení registrace nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti Registrovaného uživatele.
b) Online Gallery je oprávněna ukončit registraci Uživatele oznámením doručeným Uživateli e-mailem nebo poštou s účinky ke dni doručení takového oznámení a to v případě, že Registrovaný uživatel porušil tyto Obchodní Podmínky nebo právní řád České republiky nebo svým jednáním poškozuje Online Gallery či třetí osobu nebo z důvodu dle čl.3.4.
c) Online Gallery má rovněž právo ukončit zcela poskytování Služeb ONLINE GALLERY ukončením dostupnosti webového portálu www.online-gallery.shop. Ukončením registrace nezaniká právo Online Gallery na náhradu škody, na provizi či jiné pohledávky vzniklé před ukončením registrace. Uživatel, kterému Online Gallery zrušila registraci, se není oprávněn opětovně zaregistrovat za účelem užívání Služeb ONLINE GALLERY.
3.4 Ověřování registračních údajů - Online Gallery je oprávněna vyzvat Uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v době stanovené Online Gallery vyhověno, je Online Gallery oprávněna zrušit registraci Uživatele dle čl.3.3.b).
3.5 Dostupnost webového portálu www.online-gallery.shop - Webový portál www.online-gallery.shop je veřejně a bezplatně dostupný prostřednictvím sítě internet. Online Gallery má právo kdykoli pozastavit dostupnost webového portálu www.online-gallery.shop zejména z důvodu opravy či aktualizace jeho obsahu. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení ONLINE GALLERY, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Prodej/koupě Děl prostřednictvím webového portálu www.online-gallery.shop

4.1. Online Gallery zprostředkovává na základě Zprostředkovatelské smlouvy prodej Děl
Registrovaných uživatelů Autorů prostřednictvím webového portálu www.online-gallery.shop za Kupní cenu uvedenou v Prezentaci Díla Autorem, a to za odměnu – provizi pro Online Gallery ve výši 30% z Kupní ceny, za kterou bylo Dílo prodáno. V provizi je započítána DPH ve výši 21%. Provizi pro Online Gallery dle předchozí věty je povinen uhradit Registrovaný uživatel Prodávající, který Dílo prodal. Nárok na provizi vznikne Online Gallery uzavřením Kupní smlouvy za podmínky, že Registrovaný uživatel kupující neodstoupí od Kupní smlouvy dle čl.1.1.16 Obchodních podmínek. V takovém případě je Online Gallery oprávněna započítat si pohledávku vůči Autorovi na uhrazení provize proti pohledávce Autora na vyplacení Kupní ceny a Kupní cenu vyplácenou Autorovi o částku provize snížit. Zprostředkovatelská smlouva je uzavírána na dobu Prezentace Díla za účelem jeho prodeje za stanovenou cenu Registrovaným uživatelem Autorem na www.online-gallery.shop.
4.2. Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy: Zprostředkovatelská smlouva o prodeji konkrétního Díla je ukončena k okamžiku odstoupení od smlouvy, které může být učiněno kdykoli, jsou-li splněny podmínky zde stanovené, a to:
a) písemným oznámením adresovaným Online Gallery, které je součástí výmazu Prezentace Díla z webového portálu www.online-gallery.shop Registrovaným uživatelem Autorem, nebo
b) písemným oznámením Online Gallery, které je součástí smazání Prezentace Díla z webového portálu www.online-gallery.shop ze strany Online Gallery dle těchto Obchodních podmínek nebo
c) písemným oznámením Online Gallery, které je součástí zrušení Registrace uživatele na www.online-gallery.shop ze strany Online Gallery v případě, že vzniklo právo Online Gallery zrušit Registraci uživatele Autora Díla dle těchto Obchodních podmínek nebo pokud o to Registrovaný uživatel Online Gallery požádal dle těchto Obchodních podmínek.
4.3. Prodej Díla za stanovenou cenu - Pokud Registrovaný uživatel – Autor vytvořil Prezentaci Díla na webovém portálu www.online-gallery.shop, uvedl Kupní cenu Díla a uzavřel Zprostředkovatelskou smlouvu s Online Gallery, je Dílo určeno k prodeji na webovém portálu www.online-gallery.shop. Registrovaní uživatelé odlišní od Autora Díla jsou oprávněni koupit Dílo na základě Objednávky Díla za Kupní cenu uvedenou v Prezentaci díla. Kupní cena je splatná prostřednictvím platební karty Registrovaným uživatelem kupujícím, bezodkladně po učinění Objednávky Díla, a to na účet Online Gallery. Po uhrazení Kupní ceny je Registrovaný uživatel Autor Díla vyzván e-mailem k Doručení Díla Online Gallery. Po Doručení Díla dojde ze strany Online Gallery k Předání Díla Registrovanému uživateli kupujícímu v sídle Online Gallery nebo na náklady Registrovaného uživatele kupujícího na jím určené adrese. Po Předání Díla má Registrovaný uživatel kupující 5 pracovních dnů na Odstoupení od Kupní smlouvy. Pokud tohoto práva nevyužije, Kupní cena bude na základě Svěřenecké smlouvy do 5 pracovních dnů vyplacena Registrovanému uživateli prodávajícímu po odečtení provize Online Gallery za zprostředkování prodeje dle čl. 4.1. a případné odměny za opětovný prodej Díla za podmínek čl. 4.6. Pokud Registrovaný uživatel Kupující využije práva Odstoupení od Kupní smlouvy a vrátí ve stanovené lhůtě Dílo na adresu sídla Online Gallery obdrží do 5 pracovních dnů zpět Kupní cenu.
4.4. Vady Předaného Díla - Za Vady Předaného Díla odpovídá výlučně Registrovaný uživatel Autor, který Dílo prodal na webovém portálu www.online-gallery.shop. Práva z odpovědnosti za vady Díla se řídí ustanoveními § 2099 a násl. z. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, avšak v případě zjevných vad Předaného Díla, které mohl Registrovaný uživatel kupující zjistit po Předání díla při jeho prohlídce, má Registrovaný uživatel kupující pouze právo odstoupit od Kupní smlouvy dle čl. 1.1.16. V případě jiných než zjevných vad se řídí práva z odpovědnosti za vady Díla Občanským zákoníkem a tato Registrovaný uživatel kupující uplatňuje u Online Gallery jako zástupce Autora bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 2 let po Předání Díla.
4.5. Náklady - Náklady na internetové připojení, které je nezbytné k využití Služeb Online Gallery hradí Uživatel. Registrovaný uživatel hradí také náklady na Doručení Díla, pokud jej nedoručí Online Gallery osobně do sídla Online Gallery nebo náklady Předání Díla, pokud si Dílo nevyzvedne osobně v sídle Online Gallery.
4.6. Právo na odměnu při opětném prodeji originálu Díla
4.6.1. Je-li originál Díla, který jeho autor převedl do vlastnictví jiné osoby, dále prodáván prostřednictvím Online Gallery za kupní cenu, která činí 1500 EUR a více, má autor v souvislosti s každým opětným (dalším) prodejem díla ve smyslu § 24 autorského zákona, z. 121/2000 Sb. právo na odměnu stanovenou v příloze 1 k autorskému zákonu takto:
a) 4 % z části kupní ceny do 50 000 EUR,
b) 3 % z části kupní ceny nad 50 000 EUR do 200 000 EUR,
c) 1 % z části kupní ceny nad 200 000 EUR do 350 000 EUR,
d) 0,5 % z části kupní ceny nad 350 000 EUR do 500 000 EUR,
e) 0,25 % z části kupní ceny nad 500 000 EUR.
Celková částka odměny však nesmí přesáhnout 12 500 EUR. Právo na odměnu se nevztahuje na první opětný prodej, pokud Registrovaný uživatel prodávající získal originál Díla přímo od autora méně než tři roky před takovým opětným prodejem a Kupní cena originálu Díla při opětném prodeji nepřesahuje 10 000 EUR.
4.6.2. Originálem Díla se pro účely čl. 4.6. rozumí výtvarné dílo, zejména obraz, kresba, malba, koláž, či jiná grafika, a to za předpokladu, že jsou zhotoveny samotným umělcem nebo jde o rozmnoženiny, které se považují za originál uměleckého díla. Rozmnoženinami, které se považují za originál uměleckého díla, jsou takové rozmnoženiny, které byly zhotoveny v omezeném počtu samotným autorem nebo pod jeho vedením a jsou očíslovány, podepsány nebo umělcem jinak řádně prohlášeny za pravé.
4.6.3. Osobou povinnou platit odměnu příslušnému kolektivnímu správci jsou dle autorského zákona Registrovaný uživatel prodávající a Online Gallery společně a nerozdílně. Proto je Registrovaný uživatel prodávající povinen uhradit takovou odměnu Online Gallery. Odměna bude odečtena z Kupní ceny. Online Gallery se odměnu za opětovný prodej zavazuje uhradit kolektivnímu správci.
4.6.4. Online Gallery bude odměnu za opětný prodej originálu účtovat při každém prodeji Díla Registrovaným uživatelem prodávajícím v případě, že kupní cena bude činit 1500 EUR a více. Pokud Registrovaný uživatel prodávající podepíše při Doručení Díla čestné prohlášení, že nejsou splněny podmínky § 24 autorského zákona, z. 121/2000 Sb., např. koupil obraz přímo od autora méně než tři roky před takovým opětným prodejem a kupní cena originálu Díla při opětném prodeji nepřesahuje 10 000 EUR, pak mu Online Gallery část Kupní ceny odpovídající odměně za opětný prodej vyplatí dle čl.4.3.

5. Řešení sporů

5.1. Zprostředkovatelská a Svěřenecká smlouva včetně Obchodních podmínek a veškeré vztahy z nich vzniklé, jakož i další vztahy vzniklé mezi Registrovaným uživatelem a Online Gallery v souvislosti s užíváním webového portálu www.online-gallery.shop se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem z. 89/2012 Sb. a autorským zákonem č.121/2000 Sb.
5.2. Uživatel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého v souvislosti s užíváním Služeb ONLINE GALLERY, a to:
a) u České obchodní inspekce (www.coi.cz). Uživatel se může obrátit na Českou obchodní inspekci do 1 roku poté, co uplatnil neúspěšně svůj nárok u Online Gallery pouze pokud za služby Online Gallery poskytl provizi.
b) využitím platformy pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr
5.3. Veškeré majetkové spory mezi Online Gallery a Registrovaným uživatelem vyplývající ze Zprostředkovatelské nebo Svěřenecké smlouvy nebo s ní související nebo vzniklé v souvislosti s užíváním webového portálu www.online-gallery.shop, nebudou-li vyřešeny mimosoudně, budou řešeny dle práva České republiky před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
5.4. Nad dodržování povinností Online Gallery dle živnostenského zákona č. 455/1991Sb. dohlíží živnostenský úřad. Nad dodržováním ochrany osobních údajů Registrovaných uživatelů Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Doručování

Registrovaný uživatel souhlasí s doručováním na elektronickou adresu sdělenou Online Gallery při Registraci uživatele.

7. Závěrečná ustanovení

Online Gallery je oprávněna změnit Obchodní podmínky; Nová verze Obchodních podmínek se v takovém případě použije:
- na Zprostředkovatelské smlouvy uzavřené po nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek.
- na Objednávky Děl učiněné po nabytí účinností nových Obchodních podmínek.
- na Svěřenecké smlouvy uzavřené po nabytí účinností nových Obchodních podmínek
Online Gallery je povinna oznámit 30 pracovních dnů předem Registrovaným uživatelům na jejich e-mailovou adresu skutečnost, že budou Obchodní podmínky změněny a zaslat jim jejich nové znění. Pokud Registrovaný uživatel nesouhlasí s novým zněním Obchodních podmínek, má právo zrušit svou registraci do 15 pracovních dnů po obdržení e-mailu obsahujícího nové Obchodní podmínky, tím není dotčeno právo Online Gallery, aby takový Registrovaný uživatel uhradil Online Gallery pohledávky, které jí vznikly za trvání Zprostředkovatelské smlouvy nebo registrace Registrovaného uživatele. Pokud Registrovaný uživatel po obdržení e-mailu obsahujícího nové znění Obchodních podmínek ve lhůtě 15 pracovních dnů nezruší registraci na www.online-gallery.shop a nadále využívá Služby ONLINE GALLERY, vyslovuje tím konkludentní souhlas s novým zněním Obchodních podmínek.

V Praze dne 1. března 2019

Art of All s.r.o.
Marcel Sítník, jednatel

Obchodní podmínky ke stažení v pdf