- AUKČNÍ SÍŇ
 
Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery - AUKCE
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


Obchodní podmínky aukce - OPA 

Obchodní podmínky užívání Online aukčního systému společnosti Art of All s.r.o., se sídlem: Česká republika, Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 13000, IČ: 46991654, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172028, na www.online-gallery/aukce

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran:
a) Smlouvy o užívání Online aukčního systému provozovaného na webovém portálu www.online-gallery.shop/aukce uzavřené mezi Online Gallery jako provozovatelem Online aukčního systému a Registrovaným uživatelem jako uživatelem Online aukčního systému a
b) Kupní smlouvy o prodeji Díla na základě Aukce realizované prostřednictvím Online aukčního systému uzavřené mezi Online Gallery jako prodávajícím a Registrovaným uživatelem – Vítězem Aukce jako kupujícím za Kupní cenu, kterou v Aukci nabídl Vítez Aukce.

Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o užívání Online aukčního sytému a Kupní smlouvy. Uvedené smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím elektronických prostředků a Online Gallery provádí jejich archivaci.

1. Definice některých pojmů
1.1. Online Gallery znamená společnost Art of All s.r.o., se sídlem: Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00, IČ: 46991654, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 172028, e-mail: aukce@online-gallery.shop, č.ú.243841437/0300 vedený u ČSOB, a.s., která provozuje webový portál www.online-gallery.shop/aukce.
1.2. Online aukční systém - znamená aukční systém přístupný na webovém portále www.online-gallery.shop/aukce, jehož prostřednictvím mohou Registrovaní uživatelé činit příhozy - návrhy na uzavření Kupní smlouvy na koupi Díla v Aukci po Dobu trvání Aukce.
1.3. Aukce - znamená veřejnou soutěž vyhlášenou Online Gallery prostřednictvím Online aukčního systému o nejvhodnější návrh Registrovaného uživatele adresovaný Online Gallery na uzavření Kupní smlouvy na koupi konkrétního Díla prezentovaného Online Gallery na webovém portále www.online-gallery.shop/aukce, kdy jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu Kupní smlouvy je výše kupní ceny nabídnutá Vítězem Aukce prostřednictvím příhozu v Aukci k okamžiku skončení Doby trvání Aukce.
1.4. Uživatel - znamená označení pro Registrovaného i Neregistrovaného uživatele.
1.4.a. Registrovaný uživatel - je označení pro fyzickou osobu, která uzavřela s Online Gallery Smlouvu o užívání Online aukčního systému.
1.4.b. Neregistrovaný uživatel - je označení pro fyzickou osobu, která se neregistrovala na www.online-gallery.shop/aukce a neuzavřela s Online Gallery Smlouvu o užívání Online aukčního systému, která je oprávněna pouze prohlížet obsah webového portálu www.online-gallery.shop/aukce.
1.5. Uživatelský účet - jeho prostřednictvím je Registrovaný uživatel oprávněn přihlásit se na www.online-gallery.shop/aukce pod unikátním ID – automaticky vygenerovaným číslem přiděleným mu Online Gallery, pod kterým se bude účastnit Aukcí. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen heslem.
1.6. Dílo – znamená předmět prodeje/koupě v Aukci na na www.online-gallery.shop/aukce a to hmotné umělecké dílo zejména obraz, kresba, malba, koláž a socha, jehož prodej se Online Gallery zavázala obstarat na základě Komisionářské smlouvy uzavřené s vlastníkem Díla. Dílo je vyobrazeno a popsáno na webovém portále www.online-gallery.shop/aukce.
1.7. Minimální prodejní cena Díla - znamená kupní cenu Díla v Kč v okamžiku zahájení Aukce Díla stanovenou Online Gallery.
1.8. Jistota - znamená částku ve výši 10% z Minimální prodejní ceny Díla, jejíž úhrada Registrovaným uživatelem na účet Online Gallery dle čl. 1.1. je podmínkou účasti v Aukci, v níž je Dílo prodáváno.
1.9. Aktuální Aukční cena - znamená kupní cenu nabízenou za Dílo v Aukci v daném okamžiku trvání Aukce Registrovaným uživatelem oprávněným činit příhozy v Aukci. Aktuální aukční cena Díla je uváděna Online Gallery během Doby trvání Aukce na webovém portálu www.online-gallery.shop/aukce
1.10. Doba trvání Aukce - znamená dobu, po kterou mohou Registrovaní uživatelé, kteří složili Jistotu na úhradu Kupní ceny Díla činit příhozy v Aukci, tj . návrhy na uzavření Kupní smlouvy za Aktuální Aukční cenu. Tuto dobu uvádí Online Gallery vždy u jednotlivé Aukce s tím, že pokud je proveden příhoz během posledních pěti (5) minut Aukce, je plánovaný čas ukončení Aukce prodloužen o pět (5) minut. Čas ukončení Aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy. Pro dobu trvání Aukce je rozhodující čas Online aukčního systému Online Gallery.
1.11. Vítěz Aukce - je Registrovaný uživatel oprávněný účastnit se Aukce, který k okamžiku skončení Doby trvání Aukce učinil v Aukci návrh nejvyšší kupní ceny za Dílo.
1.12. Kupní cena - znamená kupní cenu v Kč nabídnutou Vítězem Aukce za Dílo k okamžiku skončení Doby trvání Aukce.
1.13. Kupní smlouva - znamená smlouvu uzavřenou mezi Online Gallery jako prodávajícím a Vítězem Aukce jako kupujícím, na jejímž základě Online Gallery převádí na Vítěze Aukce vlastnické právo k Dílu, které bylo předmětem Aukce a zavazuje se mu Dílo předat po uhrazení Kupní ceny Díla a Vítěz Aukce se zavazuje uhradit Kupní cenu Díla Online Gallery a Dílo si převzít, to vše za splnění těchto Obchodních podmínek. Kupní smlouva je uzavřena elektronicky na základě návrhu Kupní smlouvy učiněného Vítězem Aukce k okamžiku ukončení Doby trvání Aukce a akceptace takového návrhu ze strany Online Gallery e-mailem doručeným Vítězi Aukce. Vlastnické právo k Dílu nabývá Vítěz Aukce uhrazením Kupní ceny za Dílo. Součástí Kupní smlouvy je udělení licence Vítězi Aukce k užívání Díla všemi způsoby předvídanými autorským zákonem č.121/2000 Sb. a to na území celého světa, v neomezeném množství a po dobu trvání autorských práv autora Díla dle §27 odst. 1 autorského zákona. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.14. Smlouva o užívání Online aukčního systému - znamená smlouvu uzavřenou mezi Online Gallery jako provozovatelem Online aukčního systému a Registrovaným uživatelem jako uživatelem Online aukčního systému upravující vzájemná práva a povinnosti stran při užívání Online aukčního systému. Smlouvu o užívání Online aukčního systému lze uzavřít v českém jazyce.
1.15. Komisionářská smlouva - znamená smlouvu o obstarání prodeje Díla v Aukci a poskytnutí licence k užití Díla, která je uzavřena mezi vlastníkem Díla jako komitentem a Online Gallery jako komisionářem, na jejímž základě je Online Gallery oprávněna nabízet k prodeji v Aukci Dílo, které není v jejím vlastnictví a uzavírat vlastním jménem na účet vlastníka Díla Kupní smlouvu o prodeji Díla za Kupní cenu a licenční smlouvu o užití Díla s Vítězem Aukce.
1.16. Obchodní podmínky - znamená tyto obchodní podmínky, které jsou dostupné na https://online-gallery.shop/aukce/obchodni-podminky. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. Práva k webovému portálu www.online-gallery.shop/aukce
2.1. Obsah webového portálu www.online-gallery.shop/aukce včetně způsobu jeho uspořádání, tj. zejména jeho texty, grafické soubory, interaktivní databáze a design, jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva Online Gallery a je chráněn zákonem č.121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon). Jakékoli užití obsahu www.online-gallery.shop/aukce je možné pouze na základě předchozí písemně udělené licence ke konkrétnímu způsobu užití obsahu webového portálu www.online-gallery.shop/aukce ze strany Online Gallery.
2.2. Dostupnost webového portálu www.online-gallery.shop/aukce - Webový portál www.online-gallery.shop/aukce je veřejně a bezplatně dostupný prostřednictvím sítě internet. Online Gallery má právo kdykoli pozastavit dostupnost webového portálu www.online-gallery.shop/aukce zejména z důvodu opravy či aktualizace jeho obsahu. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení ONLINE GALLERY, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Podmínky užívání Online aukčního sytému
3.1. Podmínkou užívání Online aukčního sytému je registrace Uživatele, uzavření Smlouvy o užívání Online aukčního systému mezi Online Gallery a Registrovaným uživatelem a složení Jistoty na úhradu Kupní ceny Díla, které má Registrovaný uživatel zájem koupit v Aukci vyhlášené Online Gallery na www.online-gallery.shop/aukce. Užívání Online aukčního sytému Registrovaným uživatelem je bezplatné, avšak je podmíněno složením Jistoty na úhradu Kupní ceny Díla. Jistotu lze uhradit online platbou, platebním příkazem nebo vložením na účet Online Gallery. Jistota zaplacená Vítězem Aukce bude započítána na úhradu Kupní ceny Díla. Ostatním Registrovaným uživatelům, kteří se účastnili Aukce Díla a nestanou se Vítězem Aukce bude Jistota vrácena do 5 dnů po skončení Doby trvání Aukce na účet, z něhož byla uhrazena nebo, který Online Gallery pro tyto účely sdělili.
3.2. Registraci k užívání Online aukčního systému je oprávněna provést a Smlouvu o jeho užívání uzavřít fyzická osoba splňující dále uvedené podmínky:
3.2.a. starší 18 let, plně svéprávná,
3.2.b. vyplnila údaje požadované Online Gallery v rozsahu dle z. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (dále jen AML zákon), tzn.: všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo, a dále email a telefon,
3.2.c. zaslala Online Gallery kopii průkazu totožnosti - občanského průkazu nebo pasu a řidičského průkazu nebo jiného dokladu, z něhož lze ověřit údaje ad b),
3.2.d. není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, 69/2006 Sb.,
3.2.e. není osobou usazenou ve vysoce rizikové zemi ve smyslu nařízení EU 2016/1675,
3.2.f. finanční prostředky, které použije k úhradě Jistoty nebo Kupní ceny získala v souladu s právními předpisy,
3.2.g. není v úpadku, není proti ní vedeno insolvenční řízení, exekuce ani výkon rozhodnutí,
3.2.h. není zaměstnancem Online Gallery ani osobou jí blízkou,
3.2.i. není osobou, které byla Online Gallery v minulosti zamítnuta registrace nebo jednostranně ukončena Smlouva o užívání Online aukčního systému z důvodu jejího porušování nebo porušování právních předpisů.
3.2.j. prohlásila, že splňuje výše uvedené podmínky, vyslovila souhlas s užíváním Online aukčního systému umožňujícího nákup uměleckých děl na webovém portále www.online-gallery.shop/aukce za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách a tyto se zavázala dodržovat.
3.3. Registraci je možno provést online na webových stránkách: www.online-gallery.shop/aukce.
3.4. Smlouva o užívání Online aukčního systému je uzavřena na základě návrhu Uživatele, který činí vyplněním registračních údajů na www.online-gallery.shop/aukce, poskytnutím kopií požadovaných dokladů dle čl. 3.2 c) Obchodních podmínek Online Gallery, zaškrtnutím políčka „Prohlašuji, že mnou uvedené údaje v registračním formuláři jsou pravdivé, splňuji podmínky uvedené v čl. 3.2. a),d-i) Obchodních podmínek, souhlasím s užíváním Online aukčního systému umožňujícího nákup uměleckých děl na webovém portále www.online-gallery.shop/aukce za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách a tyto se zavazuji dodržovat“ a kliknutím na tlačítko odeslat návrh Smlouvy o užívání Online aukčního systému a akceptace takového návrhu, kterou Online Gallery doručí na e-mail Uživatele uvedený ve formuláři o registraci. Okamžikem doručení uvedeného e-mailu Uživateli, je uzavřena Smlouva o užívání Online aukčního systému mezi Registrovaným uživatelem a Online Gallery a Registrovanému uživateli je vytvořen Uživatelský účet a unikátní ID číslo, pod kterým bude vystupovat v rámci Online aukčního systému. Smlouva o užívání Online aukčního sytému je uzavřena na dobu neurčitou. Na uzavření Smlouvy o užívání Online aukčního systému a jeho užívání není právní nárok.
3.5. Změna registračních údajů - Registrovaný uživatel má přístup ke svým registračním a přihlašovacím údajům. V případě změny údajů zadaných při registraci nebo vydání nových dokladů dle čl. 3.2. c) Obchodních podmínek je Registrovaný uživatel povinen bez zbytečného odkladu tyto údaje aktualizovat a zaslat Online Gallery nové doklady dle čl. 3.2.c) Obchodních podmínek.
3.6. Ověřování registračních údajů - Online Gallery je oprávněna vyzvat Uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci nebo pravosti dokladů předložených při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v době stanovené Online Gallery vyhověno, je Online Gallery oprávněna neuzavřít s takovým Uživatelem Smlouvu o užívání Online aukčního systému nebo byla-li již uzavřena od této odstoupit dle čl.3.8.b) Obchodních podmínek.
3.7. Práva a povinnosti Registrovaných Uživatelů - Registrovaný Uživatel se zejména zavazuje při používání webového portálu www.online-gallery.shop/aukce:
3.7.a. dodržovat právní předpisy, Obchodní podmínky a Smlouvu o užívání Online aukčního systému;
3.7.b. nezasahovat do zabezpečení, obsahu či způsobu uspořádání webového portálu www.online-gallery.shop/aukce;
3.7.c. nezasahovat do těch částí webového portálu www.online-gallery.shop/aukce, které nejsou veřejně přístupné a nevstupovat na Uživatelské účty jiného Registrovaného uživatele.
3.7.d. uvádět při registraci na webovém portálu www.online-gallery.shop/aukce pravdivé, aktuální a nezkreslené údaje o své identitě a předkládat při registraci kopii pravého průkazu totožnosti a v případě jejich změny údaje aktualizovat;
3.7.e. udržovat svůj Uživatelský účet a hesla k němu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám - (Online Gallery nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel Registrovaného uživatele, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Online Gallery jejím úmyslným zaviněním nebo vědomou nedbalostí).
3.7.f. nezpřístupnit svůj Uživatelský účet třetí osobě nebo neužívat Uživatelský účet jiného Uživatele.
3.8. Ukončení Smlouvy o užívání Online aukčního systému
3.8.a. Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoli ukončit svou Smlouvu o užívání Online aukčního systému písemným odstoupením od Smlouvy o užívání Online aukčního systému bez udání důvodu s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení Online Gallery na e-mail: aukce@online-gallery.shop. Pro odstoupení od Smlouvy o užívání Online aukčního systému lze využít formulář ……………
3.8.b. Online Gallery je oprávněna odstoupit od Smlouvy o užívání Online aukčního systému oznámením doručeným Registrovanému uživateli e-mailem nebo poštou s účinky ke dni doručení takového oznámení o odstoupení Registrovanému uživateli a to v případě, že Registrovaný uživatel porušil Smlouvu o užívání Online aukčního systému nebo právní předpisy nebo svým jednáním poškozuje Online Gallery nebo třetí osobu nebo existuje důvodné podezření, že se takového jednání dopustil.
3.8.c. Online Gallery má rovněž právo ukončit zcela provozování Online aukčního systému. V takovém případě dochází k zániku Smluv o jeho užívání s Registrovanými uživateli ke dni ukončení dostupnosti webového portálu www.online-gallery.shop/aukce.
3.9. Ukončení účinnosti Smlouvy o užívání Online aukčního systému nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran vzniklá před ukončením účinnosti takové smlouvy. Uživatel, vůči kterému Online Gallery od Smlouvy o užívání Online aukčního systému odstoupila, není oprávněn opětovně Online Gallery navrhovat uzavření Smlouvy o užívání Online aukčního systému.

4. Prodej/koupě Děl prostřednictvím Online aukčního systému
Díla nabízená v Aukci
4.1. Online Gallery nabízí v Aukci Díla ve vlastnictví třetích osob, s nimiž uzavřela Komisionářskou smlouvu opravňující Online Gallery vlastním jménem na účet vlastníka Díla obstarat prodej Díla v Aukci na webovém portále www.online-gallery.shop/aukce. Online Gallery v Aukci nenabízí Díla ve svém vlastnictví.
4.2. Všechna Díla nabízená v Aukci si Registrovaní uživatelé mohou prohlédnout na internetových stránkách www.online-gallery.shop/aukce, kde jsou uvedeny identifikační údaje Díla, jeho popis a obsažena jeho fotodokumentace, a rovněž po předchozí dohodě v sídle Online Gallery na adrese Roháčova 188/37, Praha 3. Registrovaní uživatelé jsou oprávněni si k prohlídce Díla přizvat znalce či jiného odborníka. V případě rozporu stavu Díla uvedeného na webovém portálu www.online-gallery.shop/aukce a skutečného stavu je rozhodující stav skutečný, proto je Vítěz aukce povinen si Dílo osobně prohlédnout v sídle Online Gallery před uzavřením Kupní smlouvy.
4.3. Registrovaný uživatel výslovně prohlašuje a potvrzuje, že si je vědom toho, že na některé z Děl nabízených v Aukci se mohou vztahovat práva a povinnosti uvedené v níže uvedených právních předpisech, a je s těmito právy a povinnostmi srozuměn. V případě jakýchkoliv nejasností či doplňujících otázek týkajících se níže uvedených právních předpisů je Registrovaný uživatel povinen se písemně zeptat Online Gallery, v případě, kdy tak neučiní, není oprávněn se domáhat náhrady případné újmy, která by mu jejich porušením vznikla na Online Gallery:
(i) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
(ii) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
(iii) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4.4. Registrovaný uživatel je srozuměn s tím, že veškeré informace, které jsou uvedeny u Děl nabízených v Aukci, jsou informacemi sdělenými nebo odsouhlasenými Vlastníkem Díla a Online Gallery proto neodpovídá za jejich správnost a pravdivost.
4.5. Registrovaní uživatelé berou na vědomí, že v popisech Děl jsou uvedeny jen takové vady a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu Díla. Díla mohou být i restaurovaná, poškozená, nefunkční apod. V případě nejasností o stavu Díla je Registrovaný uživatel povinen se na stav Díla před učiněním příhozu dotázat písemně Online Gallery a Dílo si osobně prohlédnout v sídle Online Gallery.
Průběh Aukce
4.6. Online Gallery vyhlašuje Registrovaným uživatelům zveřejněním Díla a jeho zařazením do Aukce na webovém portále www.online-gallery.shop/aukce soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření Kupní smlouvy o prodeji Díla a činí tím výzvu k podávání návrhů na uzavření Kupní smlouvy Registrovanými uživateli mezi Online Gallery jako prodávajícím a Vítězem aukce jako kupujícím, s následujícím obsahem: předmětem Kupní smlouvy bude převod vlastnického práva k Dílu, které je předmětem Aukce za Kupní cenu Vítězi Aukce, který je povinen uhradit Kupní cenu nejpozději do 5 dnů po uzavření Kupní smlouvy na účet Online Gallery a po uhrazení Kupní ceny převzít Dílo tak, jak je popsáno v čl. 6 Obchodních podmínek a stává se vlastníkem Díla v okamžiku uhrazení Kupní ceny a současně Online Gallery udělí Vítězi Aukce licenci k užívání Díla všemi způsoby předvídanými autorským zákonem č.121/2000 Sb. a to na území celého světa, v neomezeném množství a po dobu trvání autorských práv autora Díla dle §27 odst. 1 autorského zákona. Při vyhlášení Aukce Díla Online Gallery současně uvede, o jaké Dílo se jedná, jeho název, autora, rok zhotovení, popis, rozměry, popř. další informace, fotodokumentaci Díla, Dobu trvání Aukce, tzn. lhůtu pro podávání návrhů na uzavření Kupní smlouvy a Minimální prodejní cenu Díla. Rozhodujícím kritériem pro určení Vítěze Aukce je nejvyšší nabídnutá Kupní cena k okamžiku ukončení Doby trvání Aukce. Znění návrhu Kupní smlouvy o prodeji Díla je uvedeno na www.online-gallery.shop/aukce při vyhlášení Aukce a Registrovaný uživatel navrhuje příhozem učiněným v Aukci uzavřít Kupní smlouvu o prodeji Díla za jím nabídnutou Aktuální Aukční cenu za Dílo.
4.7. Registrovaní uživatelé, kteří mají zájem o koupi Díla v Aukci, jsou povinni složit po vyhlášení Aukce na Dílo Jistotu na účet Online Gallery. Po připsání částky Jistoty na účet Online Gallery bude tato skutečnost potvrzena Registrovanému uživateli na jeho e-mail a Registrovaný uživatel tím získá oprávnění činit návrhy na uzavření Kupní smlouvy s obsahem dle předchozího odstavce adresované Online Gallery formou příhozů v Aukci. Učiněným návrhem Kupní smlouvy v rámci Online aukčního systému – příhozem je registrovaný uživatel vázán a není oprávněn jej odvolat.
4.8. Hodnota prvního příhozu je vždy rovna Minimální prodejní ceně uvedené Online Gallery při vyhlášení Aukce Díla.

Výše následných minimálních příhozů Registrovaných uživatelů při Aukci Díla v Online aukčním systému je určena následovně:
100,-Kč při Aktuální Aukční ceně méně než 5.000,-Kč
500,-Kč při Aktuální Aukční ceně více než 5.000,-Kč, ale méně než 10.000,-Kč
1.000,-Kč při Aktuální Aukční ceně více než 10.000,-Kč, ale méně než 50.000,-Kč
5.000,-Kč při Aktuální Aukční ceně více než 50.000,-Kč, ale méně než 100.000,-Kč
10.000,-Kč při Aktuální Aukční ceně více než 100.000,-Kč, ale méně než 500.000,-Kč
25.000,-Kč při Aktuální Aukční ceně více než 500.000,-Kč ale méně než 1.000.000,-Kč
50.000,-Kč při Aktuální Aukční ceně více než 1.000.000,-Kč ale méně než 5.000.000,-Kč
100.000,-Kč při Aktuální Aukční ceně více než 5.000.000,-Kč a více

s tím, že Registrovaný uživatel, který uhradil Jistotu a je tedy oprávněn účastnit se Aukce daného Díla činí příhoz buď ve výši nabídnuté mu Online aukčním systémem v návaznosti na Aktuální Aukční cenu dle předchozí tabulky nebo je oprávněn navrhnout příhoz v jím uvedené výši, která však musí být vyšší než minimální příhoz při Aktuální Aukční ceně Díla dle Online aukčního systému a musí být zaokrouhlena na stokoruny. Příhoz/návrh na uzavření Kupní smlouvy o koupi Díla v Aukci s obsahem dle článku 4.6. Obchodních podmínek za Aktuální aukční cenu navrženou Registrovaným uživatelem je doručen Online Gallery kliknutím na tlačítko Příhoz Registrovaným uživatelem.
4.9. Online Gallery nejpozději do 2 dnů po ukončení Doby trvání Aukce oznámí Vítěze Aukce uvedením jeho ID čísla u příslušné Aukce a současně zašle Vítězi Aukce akceptaci jím navržené Kupní smlouvy na jeho e-mailovou adresu, doručením takové akceptace Kupní smlouvy na e-mail Vítěze Aukce je uzavřena Kupní smlouva.
4.10. Online Gallery si vyhrazuje právo Aukci zrušit, popř. změnit podmínky Aukce. O zrušení Aukce nebo změně podmínek informuje Registrované uživatele na webovém portále www.online-gallery.shop/aukce. V takovém případě nemají Registrovaní uživatelé, kteří se Aukce účastnili, právo na náhradu případné újmy, která jím z uvedeného důvodu vznikla.
4.11. Registrovaní uživatelé berou na vědomí, že realizace Kupní smlouvy je podmíněna splněním podmínek podle zákon č. 253/2008 Sb. a to v rozsahu, ve kterém se na příslušnou Aukci, resp. Kupní smlouvu, vztahují. Vítěz Aukce je přitom i bez vyzvání Online Gallery povinen osobně předložit při převzetí Díla na základě Kupní smlouvy originál Průkazu totožnosti dle odst. 3.2 c/nebo je na požádání povinen poskytnout informace a/nebo jiné údaje, a to vše v případech a za podmínek stanovených AML zákonem. Jakékoliv porušení AML zákona ze strany Registrovaného uživatele se považuje za porušení Smlouvy o užívání Online aukčního sytému a každé Kupní smlouvy, které se takové porušení týká a opravňuje Online Gallery k odstoupení od takových smluv doručením oznámení o odstoupení na e-mail Vítěze Aukce.

5. Úhrada Kupní ceny
5.1. Kupní cenu je Vítěz Aukce povinen uhradit bezhotovostně převodem na účet Online Gallery, č. ú. 243841437/0300 vedený u ČSOB, a.s., nebo platební kartou přes platební terminál na www.online-gallery.shop/aukce nebo v sídle Online Gallery.
5.2. Kupní cena je splatná do 5ti (pěti) kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, tj. doručení e-mailu Vítězi Aukce, kterým byl akceptován návrh Kupní smlouvy Online Gallery.
5.3. Neuhradí-li Vítěz Aukce Kupní cenu v termínu splatnosti, Online Gallery je oprávněna tuto po Vítězi Aukce vymáhat; v tomto případě Vítěz Aukce nese všechny náklady související s vymáháním dlužné částky, včetně případných nákladů právního zastoupení. V případě neuhrazení Kupní ceny Vítězem Aukce ani do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, má Online Gallery rovněž právo od Kupní smlouvy odstoupit. Vítěz Aukce je povinen v případě prodlení s úhradou Kupní ceny uhradit Online Gallery smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,1 % (slovy: žádná celá jedna desetina procenta) z dlužné částky. Tím není dotčen nárok Online Gallery na náhradu škody v plné výši.
5.4. Výhrada vlastnického práva – Vítěz Aukce, s nímž Online Gallery uzavřela Kupní smlouvu o prodeji Díla nabývá vlastnické právo k Dílu v Aukci uhrazením Kupní ceny Díla na účet Online Gallery uvedený v čl. 5.1.

6. Převzetí Díla Vítězem Aukce
6.1. V případě, kdy Vítěz Aukce uhradí Kupní cenu Díla převodem na účet Online Gallery nebo platební kartou na www.online-gallery.shop/aukce, bude nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů po obdržení úhrady Kupní ceny na účet Online Gallery vyzván e-mailem k osobnímu převzetí Díla v sídle Online Gallery, na adrese Art of All s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00 nejpozději do 5 dnů od obdržení takové výzvy.
6.2. V případě, kdy Vítěz Aukce uhradí Kupní cenu Díla Online Gallery přes platební terminál v sídle Online Gallery, zavazuje se převzít si Dílo ihned po provedení úhrady Kupní ceny.
6.3. Vítěz Aukce je povinen nejpozději před převzetím Díla osobně splnit povinnosti dle čl.4.11 Obchodních podmínek
6.4. Pokud si Vítěz Aukce převezme Dílo v sídle Online Gallery bude o předání Díla sepsán písemný protokol včetně fotodokumentace Díla k okamžiku předání.
6.5. V případě, kdy bude Vítěz Aukce v prodlení s převzetím Díla a/nebo splněním podmínek podle čl. 4.11, zavazuje se Vítěz Aukce uhradit Online Gallery smluvní pokutu ve výši 100 Kč (sto korun českých) za každý den prodlení, tím není dotčen nárok Online Gallery na náhradu škody tím vzniklé. Online Gallery je v uvedeném případě současně oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy s účinností ke dni doručení emailu o odstoupení Vítězi Aukce.
6.6. Vítěz Aukce je po úhradě Kupní ceny a splnění podmínek podle AML zákona oprávněn namísto osobního převzetí Díla požádat Online Gallery o zaslání Díla na náklady a nebezpečí Vítěze Aukce prostřednictvím České pošty či jiného přepravce, kterého určí. Vítěz Aukce je povinen předem uhradit Online Gallery veškeré náklady související se zabalením, pojištěním a přepravou Díla.

7. Práva z vadného plnění
7.1. Online Gallery odpovídá Vítězi Aukce, s nímž uzavřela Kupní smlouvu za vady Díla, které Dílo mělo při jeho převzetí Vítězem Aukce.
7.2. Vítěz Aukce – kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu Díla kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy nebo o níž před převzetím Díla věděl nebo o vadu, na kterou byl ze strany Online Gallery upozorněn v popisu Díla uvedeného na webovém portále www.online-gallery.shop/aukce anebo o vadu Díla, kterou sám způsobil.
7.3. Vítěz Aukce – kupující je povinen řádně Dílo prohlédnout při jeho převzetí a za tím účelem je oprávněn si přizvat znalce či jiného odborníka.
7.4. V případě zjištění vady Díla je Vítěz Aukce - kupující tuto povinen již při převzetí Díla nebo bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně oznámit Online Gallery na e-mail nebo adresu sídla a současně uvést jaké právo z důvodu takové vady uplatňuje, kdy může buď požadovat právo na slevu z Kupní ceny odpovídající rozdílu mezi cenou bezvadného Díla a Díla s vadou nebo od Kupní smlouvy odstoupit s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení Online Gallery. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Vítěz Aukce povinen nejpozději do 7 dnů doručit Dílo zpět do sídla Online Gallery na své náklady a Online Gallery mu vrátí zpět uhrazenou Kupní cenu ve lhůtě 5 dnů po obdržení Díla. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, nemůže-li Dílo vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel.
7.5. Neoznámil-li Vítěz Aukce kupující vadu Díla Online Gallery bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena Online Gallery bez zbytečného odkladu poté, co ji Vítěz Aukce - kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí Díla.
7.6. Při pozdním uplatnění vady Díla Vítězi Aukce nebude poskytnuta sleva z Kupní ceny Díla ani nebude oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
7.7. V případě, že Vítěz Aukce bude uplatňovat své nároky z vadného plnění spočívající v tvrzení, že Dílo je falzum (padělek, napodobenina), je povinen toto své tvrzení prokázat Online Gallery znaleckým posudkem znalce v oboru výtvarné umění. Do doby takového prokázání vady nebude Vítězi Aukce vrácena Kupní cena Díla, i přesto, že od Kupní smlouvy odstoupil a Dílo vrátil do sídla Online Gallery.
7.8. Pokud původní vlastník Díla uvedl Online Gallery v omyl o pravosti Díla nebo o dalších jeho vlastnostech nese odpovědnost za škody vzniklé z tohoto důvodu Vítězi Aukce.
7.9. Vítěz Aukce výslovně souhlasí s tím, že jeho nároky vůči Online Gallery vyplývající už z titulu vad Díla nebo škod vzniklých mu v souvislosti s koupí Díla v Aukci na www.online-gallery.shop/aukce jsou omezeny do výše Kupní ceny Díla. To neplatí, je-li Vítěz Aukce spotřebitel.

8. Ukončení Kupní smlouvy
8.1. Online Gallery je oprávněna písemně odstoupit od Kupní smlouvy s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení na e-mail Vítěze Aukce nebo na jeho adresu bydliště/sídla, pokud:
8.1.a. Vítěz Aukce neuhradil Kupní cenu Díla ani v dodatečné lhůtě dle čl. 5.3.
8.1.b. Vítěz Aukce ve sjednané lhůtě nepřevzal Dílo,
8.1.c. Vítěz Aukce nesplnil ve sjednané lhůtě s Online Gallery povinnost sdělit údaje nebo poskytnout doklady dle AML zákona
8.1.d. pokud se prokáže po ukončení Aukce, že Dílo není vlastnictvím osoby, s níž uzavřela Online Gallery Komisionářskou smlouvu nebo tato osoba nemá oprávnění poskytnout licenci k užití Díla Vítězi Aukce v rozsahu sjednaném v Kupní smlouvě nebo vlastník Díla, s nímž uzavřela Online Gallery Komisionářskou smlouvu není oprávněn s Dílem nakládat nebo Dílo nemá vlastnosti uvedené komitentem v popisu Díla v Komisionářské smlouvě a na základě tohoto popisu na www.online-gallery.shop/aukce.
8.2. Vítěz Aukce – spotřebitel je oprávněn písemně odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí Díla bez udání důvodu s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení na e-mail Online Gallery nebo do jejího sídla. V takovém případě je povinen do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy doručit na své náklady do sídla Online Gallery Dílo a Online Gallery je povinna mu do 14 dnů od doručení Díla vrátit Kupní cenu. Pro odstoupení od Kupní smlouvy lze využít formulář ……………
8.3. Vítěz Aukce je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech uvedených v těchto Obchodních podmínkách za podmínek zde uvedených.
8.4. Smluvní strany Kupní smlouvy se výslovně dohodly, že v případě ukončení Kupní smlouvy odstoupením je Online Gallery povinna vrátit Vítězi Aukce Kupní cenu poníženou o případné pohledávky Online Gallery vůči Vítězi Aukce na náhradu škody a smluvní pokuty, které je Online Gallery oprávněna jednostranně započítat proti nároku Vítěze Aukce na vrácení Kupní ceny.

9. Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů Registrovaných uživatelů ze strany Online Gallery a práva a povinnosti z uvedeného plynoucí je popsáno v sekci Zásady ochrany osobních údajů, na www.online-gallery.shop/aukce/zasady Vyplněním registračního formuláře vyslovuje Registrovaný uživatel souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a za účelem uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů.

10. Rozhodné právo, řešení sporů
10.1. Smlouva o užívání Online aukčního systému a Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek a veškeré vztahy z nich vzniklé, jakož i další vztahy vzniklé mezi Registrovaným uživatelem a Online Gallery v souvislosti s užíváním webového portálu www.online-gallery.shop/aukce se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, z. 89/2012 Sb. a autorským zákonem č.121/2000 Sb. Na Aukci se nepoužijí ustanovení z. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách ani § 1771 z. 89/2012 Sb. o dražbě.
10.2. Uživatel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého v souvislosti s užíváním webového portálu www.online-gallery.shop/aukce, nebo v souvislosti s Kupní smlouvou nebo Smlouvou o užívání Online aukčního systému, a to:
10.2.a. u České obchodní inspekce (www.coi.cz). Vítěz Aukce se může obrátit na Českou obchodní inspekci do 1 roku poté, co uplatnil neúspěšně svůj nárok u Online Gallery,
10.2.b. využitím platformy pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr
10.3. Veškeré majetkové spory mezi Online Gallery a Registrovaným uživatelem vyplývající ze Smlouvy o užívání Online aukčního systému nebo Kupní smlouvy nebo s ní související nebo vzniklé v souvislosti s užíváním webového portálu www.online-gallery.shop/aukce, nebudou-li vyřešeny mimosoudně, budou řešeny dle práva České republiky před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
10.4. Nad dodržování povinností Online Gallery dle živnostenského zákona č. 455/1991Sb. dohlíží živnostenský úřad. Nad dodržováním ochrany osobních údajů Registrovaných uživatelů Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. Doručování
Registrovaný uživatel souhlasí s doručováním na elektronickou adresu sdělenou Online Gallery při Registraci uživatele.

12. Závěrečná ustanovení
Online Gallery je oprávněna změnit Obchodní podmínky; Nová verze Obchodních podmínek se v takovém případě použije:
- na Smlouvy o užití Online aukčního systému a Kupní smlouvy uzavřené po nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek.
- na Aukce zahájené po nabytí účinností nových Obchodních podmínek.
Online Gallery je povinna oznámit 30 pracovních dnů předem Registrovaným uživatelům na jejich e-mailovou adresu skutečnost, že budou Obchodní podmínky změněny a zaslat jim jejich nové znění. Pokud Registrovaný uživatel nesouhlasí s novým zněním Obchodních podmínek, má právo odstoupit od Smlouvy o užívání Online aukčního systému do 15 pracovních dnů po obdržení e-mailu obsahujícího nové Obchodní podmínky, s účinky ke dni doručení takového oznámení na e-mail Online Gallery. Tím není dotčeno právo Online Gallery, aby takový Registrovaný uživatel uhradil Online Gallery pohledávky, které jí vznikly před odstoupení od Smlouvy o užívání Online aukčního systému. Pokud Registrovaný uživatel po obdržení e-mailu obsahujícího nové znění Obchodních podmínek ve lhůtě 15 pracovních dnů nezruší registraci na www.online-gallery.shop/aukce vyslovuje tím konkludentní souhlas s novým zněním Obchodních podmínek.

V Praze dne 1. srpna 2021

Art of All s.r.o., Marcel Sítník , jednatel

 


 
Facebook
Pinterest
Twitter
Instagram
Youtube