Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


Petra Jaceňková 
Petra Jaceňková
O autorovi:
Jsem samouk a malbě se věnuji od roku 2019, ačkoliv je to má vášeň již od dětství (na dlouhou dobu pozapomenutá a o to s větší intenzitou znovuobjevená)...
Nejraději pracuji s olejovými barvami na plátně. Spíše než malování realistických objektů (i když ty čas od času maluji také), raději se zaměřuji na to, co je mimo náš „reálný“ svět, to, co není na první pohled zřejmé, co je za naším reálným světem. Vnímám rám obrazu jako „dveře-vstup“ do paralelního světa - jiné dimenze, a fascinuje mě tento nový prostor nanášením barev postupně odkrývat. Barva jako vlastnost světla a světlo jako vibrace-energie mě fascinují. To vše vychází z mé „vnitřní potřeby/nutnosti/proudu“ (pozn. pojmenováno Vasilijem Kandinskij jako „vnitřní nutnost“), kterou následuji, a buď mám od začátku určitou představu (obraz, ideu v hlavě), kterou cítím, že chci ztvárnit, nebo začnu nanášet barvy na základě svých pocitů, emocí a význam obrazu se mi rozkrývá v procesu tvorby. Někdy moje obrazy jen odrážejí můj vnitřní pohyb, pocity, náladu bez jasného výkladu. Pokud v divákovi vyvolávají emoce a nutí jej se „dívat srdcem“, pak splnily svůj účel.

Přeji Vám příjemnou podívanou...

Petra


---ENG---

I am self-taught artist and have been painting since 2019, although it has been my passion since childhood (forgotten for a long time and rediscovered with greater intensity) ...
I prefer to work with oil paints on canvas. Rather than painting realistic objects (although I also paint them from time to time), I prefer to focus on what is outside our "real" world, what is not obvious at first glance, what is behind our real world. I perceive the frame of the painting as a "door" into a parallel world - another dimension - and it fascinates me to gradually uncover this new space by applying colors. Color as a property of light and light as vibration-energy fascinate me. It all comes from my "inner necessity" (note: named by Vasily Kandinsky) that I follow, and either I have a certain idea that I feel I want to portray from the beginning, or I start applying colors based on my feelings, emotions and the meaning of the image is revealing to me in the creative process. Sometimes my paintings only reflect my inner movement, feelings, mood without a clear interpretation. If they evoke emotions in the viewer and force him/her to "look with his/her heart", then they have fulfilled their purpose.

I wish you a pleasant journey through my gallery ...

Petra

olejové barvy
30 x 40 cm
olejové barvy
24 x 30 cm
olejové barvy
90 x 60 cm
olejové barvy
50 x 50 cm
olejové barvy
50 x 50 cm
olejové barvy
50 x 60 cm
olejové barvy
50 x 50 cm
olejové barvy
50 x 50 cm
olejové barvy
65 x 90 cm
7000 Kč
olejové barvy
60 x 50 cm
olejové barvy
50 x 50 cm
olejové barvy
50 x 70 cm
5500 Kč
olejové barvy
50 x 50 cm
5500 Kč
olejové barvy
50 x 50 cm
3500 Kč
olejové barvy
90 x 60 cm
6500 Kč
olejové barvy
50 x 50 cm
3500 Kč
olejové barvy
30 x 30 cm
2500 Kč
olejové barvy
50 x 60 cm
4500 Kč
olejové barvy
50 x 50 cm
4500 Kč
olejové barvy
50 x 40 cm
8000 Kč
olejové barvy
50 x 70 cm
18000 Kč
olejové barvy
60 x 90 cm
12000 Kč
olejové barvy
40 x 30 cm